regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym
przez Sprzedającego pod adresem www.zamekszyfrowy.pl

Sprzedającym jest firma ROZAM Adam Kiedrowski,
dostępna pod adresem w Warszawie (02-903), ul. św. Bonifacego 100,
prowadząca działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej,
podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,
wpisaną pod numerem NIP:521-109-77-08, Regon:011295774 zwana także zamiennie „Usługodawcą”.Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

 • pod numerami telefonów Infolinii Konsumenckiej (Infolinii): 22 842 76 61 koszt połączenia za minutę zgodny z cennikiem operatora telekomunikacyjnego klienta.
 • korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@zamekszyfrowy.pl§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługodawca/Sprzedający – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 7. Towar na zamówienie – Towar o ograniczonej dostępności, w przypadku którego możliwość i/lub czas realizacji zamówienia zależy od jego dostępności u producenta lub importera.
 8. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem,z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 10. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.zamekszyfrowy.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 12. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 13. Strona internetowa– strona www znajdująca się pod adresem www.zamekszyfrowy.pl
 14. Realizacja zamówienia – czynności obejmujące skompletowanie zamówionego Towaru i jego przekazanie przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy.


§ 2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.zamekszyfrowy.pl, w szczególności zasady składania zamówień, dostarczania zamówionych Towarów, uiszczenia ceny sprzedaży Towarów, oraz uprawnienie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, a także zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności i akceptacja ich postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep internetowy www.zamekszyfrowy.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu złożenia Zamówienia, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
  • przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą javascript oraz plików cookies lub
  • przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą javascript oraz plików cookies;
  • minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 6. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od wszelkich działań wpływających na funkcjonowanie Sklepu w tym powstrzymania się od dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa w szczególności treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 7. Sprzedawca nie udziela gwarancji, że Strona internetowa, na której znajduje się Sklep oraz serwer, na którym się znajduje Strona internetowa są kompatybilne ze sprzętem używanym przez Klienta, ani, że Strona internetowa nie będzie zawierać wirusów, „robaków”, „koni trojańskich” i nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, jakie mogą odnieść Klienci w związku z tymi niebezpiecznymi elementami.


§ 3 Składanie zamówień

 1. Informacje dotyczące Towarów zamieszczonych na Stronie internetowej są zaproszeniem do składania ofert i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.
 2. Wszystkie ceny Towarów udostępnionych w Sklepie są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy.
 3. Zamówienia są przyjmowane przez Stronę internetową lub drogą elektroniczną (e-mail) biuro@zamekszyfrowy.pl lub wysyłając fax pod numer telefonu 22 842 76 61.
  Zamówienia dokonywane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 5. Przy składaniu Zamówienia Klient:
  1. dokonuje wyboru zamawianych Towarów poprzez umieszczenie ich w koszyku,
  2. wprowadza do formularza swoje dane kontaktowe w tym numer telefonu i adres e-mail;
  3. wybiera sposób oraz adres dostawy,
  4. wybiera formę płatności,
 6. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 7. Złożone przez Klienta Zamówienie stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży zamówionego Towaru. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi przez złożenie przez Klienta Zamówienia oraz potwierdzenie na zasadach określonych w Regulaminie jego przyjęcia przez Sprzedającego.
 8. Sprzedający w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.
 9. Doręczenie Zamówienia złożonego przez Klienta potwierdza wiadomość elektroniczna wysłana automatycznie przez Sklep na wskazany przez Klienta adres e-mail. Wiadomość ta stanowi jedynie informację o dostarczeniu informacji zamówieniu na serwer Sklepu.
 10. Sprzedający oświadcza, iż może uzależnić potwierdzenie przyjęcia Zamówienia w tym wykonanie Usług dodatkowych, od uzyskania od Klienta potwierdzenia autentyczności dyspozycji danej czynności drogą elektroniczną (e-mail). W tym celu Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeżeli uzyskanie potwierdzenia od Klienta nie będzie możliwe, Sprzedający ma prawo anulowania Zamówienia.
 11. W przypadku niedostępności Towarów objętych Zamówieniem w magazynie, u dostawców Sprzedającego i braku możliwości przystąpienia do realizacji Zamówienia Klienta, Sprzedający zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia Umowy Sprzedaży i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta. W powyższej sytuacji Sprzedający nie odpowiada za ewentualne szkody poniesione przez Klienta w związku z brakiem Realizacji zamówienia.
 12. W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem w magazynie lub u dostawców Sprzedającego Klient zostanie poinformowany (e-mail) o statusie Zamówienia i możliwości jego realizacji.
  Klient ma następujące możliwości:
  1. częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości traktowany jest jako złożenie Zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych Towarów;
  2. anulowanie całości Zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości traktowany jest jako cofnięcie złożonego Zamówienia.
  Jeśli Klient dokonał zapłaty za Towar, którego Zamówienie nie zostanie zrealizowane Sklep zwróci Klientowi wpłacone za ten Towar pieniądze.
 13. Sprzedający rozpocznie Realizację zamówienia po jego potwierdzeniu i zaksięgowaniu wpływu wpłaty na rachunek bankowy, a w przypadku wybrania sposobu płatności „za pobraniem” lub „płatność gotówką” w momencie potwierdzenia Zamówienia.
 14. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 15. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 16. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności gotówką / kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.


§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar zostanie dostarczony na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub podany drogą mailową albo wysłany faxem, za pośrednictwem firmy kurierskiej, zgodnie z wyborem formy dostawy dokonanym przy składaniu Zamówienia. Sprzedawca poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
 3. Dostawa realizowana jest w terminie podanym przy każdym Towarze na stronach Sklepu. W przypadku zamówienia kilku Towarów z różnym terminem dostępności Sprzedający zastrzega sobie prawo dostarczenia Towarów w najpóźniejszym ze wskazanych terminów, z tym że są to orientacyjne terminy dostawy i dotyczą Zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” do czasu podanego na stronach Sklepu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu (zwykle 1-2 dni robocze). W przypadku Towaru na zamówienie, termin dostarczenia Towaru będzie ustalany indywidualnie.
 4. Klient ponosi koszty dostawy (wysyłki) określone w cenniku transportu w zależności od dokonanego wyboru sposobu dostawy. Klient może zapoznać się z cennikiem transportu w każdej chwili klikając w link „Formy Płatności i Wysyłki”.


§ 5 Płatności

 1. Płatność za zamówiony Towar może nastąpić:
  1. gotówką przy odbiorze osobistym,
  2. za pobraniem (przy odbiorze Towaru),
  3. przelewem na konto bankowe Sklepu. Numer konta dostępny w zakładce Formy Płatności i Wysyłki
 2. Na każdy sprzedany Towar Sprzedający wystawia dowód sprzedaży (fakturę lub paragon).
 3. Faktura VAT za kupiony Towar na wniosek Klienta może zostać wysłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych. .


§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy, a gdy Umowa Sprzedaży dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Konsument może pobrać wzór powyższego oświadczenia pod linkiem [Wzór oświadczenia].
 2. Konsument, który odstąpił od Umowy Sprzedaży, zgodnie z § 6 ust. 1 Regulaminu zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedającego. Konsumentowi, który odstąpił od Umowy Sprzedaży przysługuje zwrot całej dokonanej wpłaty za Towar. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Koszt zwrotu Towaru do Sprzedawcy pokrywa Konsument. W przypadku dokonania zwrotu na koszt Sprzedającego, Sprzedający zastrzega sobie prawo potrącenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów zwrotu z kwotą, którą zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi.
 3. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwracany Towar powinien być zapakowany w sposób gwarantujący prawidłowe zabezpieczenie przesyłki i jej zawartości.
  Warunkiem zwrotu zakupionego Towaru jest odesłany na własny koszt do Sprzedawcy Towar, sprawmy i w nienaruszonym stanie, nie noszący śladów użytkowania łącznie z oryginalnym opakowaniem - pudełkiem oraz opakowania wszystkich części składowych, które nie mogą być zniszczone, porozrywane, po oklejane, brudne, uszkodzone w trakcie transportu itp.,
  Towar musi wizualnie i technicznie nadawać się do dalszej odsprzedaży dla innego klienta.
  Po sprawdzeniu otrzymanego towaru, zostanie podjęta decyzja w sprawie zwrotu.
  Jeżeli towar nie będzie spełniał warunków zwrotu uwzględnionych w regulaminie – odbiór towaru przez Konsumenta będzie na koszt własny.
 4. Zwrotowi nie podlegają nagrania dźwiękowe lub wizualne oraz zapisane na nośnikach programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania oraz Towary oznaczone w Sklepie jako „Towary na zamówienie”.


§ 7 Procedura reklamacji

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.
  Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
  Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów.
  Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
 2. W celu złożenia reklamacji Konsument kontaktuje się ze Sprzedawcą:
  • pod numerami telefonów Infolinii Konsumenckiej (Infolinii): 22 842 76 61 koszt połączenia za minutę zgodny z cennikiem operatora telekomunikacyjnego klienta.
  • korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@zamekszyfrowy.pl
  aby ustalić zasadność reklamacji, po wstępnej weyfikacji zasadności reklamacji, wypełnia zgłoszenie reklamacyjne, dostępne pod adresem: Zgłoszenie reklamacyjne, dostarcza Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.
  Złożenie reklamacji następuje z chwilą dostarczenia Sprzedającemu reklamowanego Towaru. Dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego dowodu zakupu przyspieszy proces rozpatrzenia reklamacji.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
 4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności.
 5. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 4 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.


§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
  1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie”.
  2. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres biuro@zamekszyfrowy.pl
 4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
  1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
  2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.


§ 9 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Umów Sprzedaży między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej.


Data opublikowania regulaminu: 15.12.2014 r.

Więcej informacji jak dokonać zakupu w zakładce >> GDZIE KUPIĆ